dhz fleXwheels - gemak onder één dak

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1 – Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij dhz fleXwheels hierna te noemen: fleXwheels partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 – Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door fleXwheels uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

2.1 – Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor fleXwheels eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van fleXwheels

2.2 – De verplichtingen van fleXwheels gaan nooit verder dan door fleXwheels schriftelijk is bevestigd.

2.3 – Bij gebruik van de klantenkaart, een samenwerkingsverband tussen Cartal Rijsbergen en dhz fleXwheels, gaat u rechtstreeks een overeenkomst aan met Cartal Rijsbergen zonder tussenkomst van dhz fleXwheels.

 

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1 – Alle schriftelijke aanbiedingen van fleXwheels zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is fleXwheels gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

3.2 – Voor aanvang van het tekenen van een overeenkomst wordt de klant verzocht een geldig legitimatiebewijs te tonen waarvan fleXwheels een kopie maakt. fleXwheels garandeert dat deze kopie uitsluitend gebruikt zal worden voor haar eigen administratie. Direct na het voldoen van het factuurbedrag door de klant krijgt deze de kopie retour.

3.3 – Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij fleXwheels mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.4 – Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en fleXwheels de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “ de opdrachtbevestiging”

 

Artikel 4 Medewerking door cliënt

4.1 – Cliënt zal fleXwheels steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2 – Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan fleXwheels verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.3 – Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is fleXwheels bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

4.4 – Ten einde een dispuut te voorkomen dient de klant , onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst heeft genomen, te controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de klant dit direct te melden aan fleXwheels, zodat een en ander in de overeenkomst kan worden vastgelegd. Indien de klant het gehuurde materiaal zonder verdere opmerkingen in ontvangst neemt wordt het gehuurde materiaal geacht, ten tijde van de aanvang van de verhuur, in goede staat te verkeren.

 

Artikel 5 Uitvoering

5.1 – fleXwheels neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2 – fleXwheels zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van fleXwheels bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3 – Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft fleXwheels het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.4 – Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan, dient onmiddellijk te worden gemeld aan fleXwheels. De klant verplicht zich schade aan het gehuurde materiaal die door zijn toedoen/nalaten is ontstaan dan wel door omstandigheden is ontstaan die rechtens voor zijn risico komen, aan fleXwheels te voldoen. Naar keuze van fleXwheels wordt de schade gelijk gesteld aan de dagwaarde van de beschadigde/verloren begane zaak (d.w.z. de op het moment van beschadiging/verlies geldende nieuwwaarde van de beschadigde/verloren begane zaak verminderd met de door fleXwheels te bepalen afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de beschadigde/verloren begane zaak), dan wel de kosten die met de reparatie van de beschadigde zaak gemoeid zijn. Daarnaast blijft de huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door fleXwheels geleden schade.

5.5 – De door fleXwheels gemaakte expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en de reinigingskosten aan het gehuurde materiaal, komen voor rekening van de klant. De klant verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat bij een door fleXwheels geschat schadebedrag van € 1135,00 of meer, een expertise op kosten van de klant wordt uitgevoerd door een door fleXwheels aangewezen expertisebureau en bij een schade beneden € 1135,00 een expertise wordt uitgevoerd door fleXwheels.

5.6 – De klant stemt er mee in het materiaal bij fleXwheels weer in te leveren in dezelfde staat als waarin hij het gehuurde materiaal heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De klant dient materiaal gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd te retourneren, zoals hij deze ook ontvangen heeft. Extra kosten veroorzaakt door onvoldoende sorteren of niet reinigen worden in rekening gebracht. De klant zal instructies zoals gegeven door personeel van fleXwheels opvolgen en schriftelijke werkinstructies en andere instructies van de machines en gereedschappen lezen en hiernaar handelen.

 

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

6.1 – Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door fleXwheels in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

6.2 – Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van fleXwheels

6.3 – Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

6.4 – Indien naar het oordeel van fleXwheels een wijziging in de uitvoering van de    overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is fleXwheels bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

 

Artikel 7 Honorarium

7.1 – Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.

7.2 – Beide tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten.

 

Artikel 8 Prijs en betaling

8.1 – Betaling geschiedt altijd ter plekke in de vestiging van fleXwheels, in contanten of via pinbetaling, bij het retourneren van het gehuurde materiaal of direct na afronding van de werkzaamheden. Worden er reserveringen gemaakt in het digitale reserveringssysteem, dan bestaat de mogelijkheid om deze, of een deel daarvan, per elektronische betaling vooraf te voldoen.

8.2 – Aanbetalingen en waarborgsommen dienen echter altijd vooraf te worden voldaan. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de klant per huurovereenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt door fleXwheels vastgesteld met in acht name van de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde materiaal. De waarborgsom is geen vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de overeenkomst kan fleXwheels, de door de klant verschuldigde bedragen, verrekenen met de waarborgsom. De waarborgsom, althans het gedeelte dat niet is verrekend, wordt teruggegeven indien vaststaat dat de klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

8.3 – Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. fleXwheels is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

8.4 – Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van fleXwheels dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

8.5 – Indien de klant binnen 3 werkdagen na kennisneming zijn motorvoertuig niet heeft opgehaald, kan fleXwheels een door fleXwheels nader vast te stellen extra vergoeding vragen wegens stalling-kosten en/of ter compensatie van het niet kunnen nakomen van andere verplichtingen.

8.6 – fleXwheels kan retentierecht uitoefenen indien en voor zolang als de klant de kosten van verhuur en/of werkzaamheden of enig ander bedrag verschuldigd aan fleXwheels niet of slechts ten dele voldoet/heeft voldaan.

8.7 – Alle prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 

Artikel 9 Termijnen

9.1 – Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van ‑ of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij fleXwheels schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en fleXwheels ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

 

Artikel 10 Overmacht

10.1 – Bij overmacht worden de leverings‑ en andere verplichtingen van fleXwheels opgeschort. In dat geval is fleXwheels verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan fleXwheels zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van fleXwheels kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs‑, verkeers‑ en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien fleXwheels bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is fleXwheels gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 – De totale aansprakelijk van fleXwheels wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

11.2 – Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.

11.3 – De aansprakelijkheid van fleXwheels wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien fleXwheels onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke wordt gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en fleXwheels ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

11.4 – fleXwheels is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk fleXwheels, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

11.5 – Opdrachtgever zal fleXwheels en/of het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

11.6 – Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op fleXwheels geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

 

Artikel 12 Annulering

12.1 – fleXwheels behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van fleXwheels  kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient fleXwheels de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13 Beëindiging

13.1 – Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1 – Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

 

Artikel 15 Geschillen

15.1 – Alle geschillen welk tussen fleXwheels en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij fleXwheels ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

15.2 – Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

 

Artikel 16 Slotbepaling

16.1 – fleXwheels is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

16.2 – Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

16.3 – Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fleXwheels